Projekt revitalizácie, podpory a popularizácia tradičnej remeselnej tvorby
na slovensko-českom pohraničí

Remeslo má zlaté dno

O projekte

Prihraničné regióny Slovenskej a Českej republiky sú bohaté na množstvo podôb a prejavov tradičnej kultúry, ktorá sa vyvíjala v spoločnom kontexte a vo vzájomných vzťahoch a väzbách. V predmetných regiónoch sa doposiaľ zachovali aktívne remeselné a folklórne prejavy, ide o oblasti s veľkým kultúrno-historickým a prírodným potenciálom. Ten je však využívaný pre potreby kultúrnej výmeny, prezentácie a popularizácie ľudovej remeselnej a umeleckej tvorby často nevýrazne, sporadicky a nekoordinovane, bez vzájomných väzieb ľudových tvorcov, realizátorov kultúrnych aktivít. Pomerne málo využitý a propagovaný je i ľudský potenciál - zručnosti majstrov tradičných remesiel, rozvíjajúca sa remeselná výroba vychádzajúca z rešpektovania pôvodných postupov.

Hlavným cieľom projektu preto bolo i ostáva posilnením existujúcich a vytvorením nových kontaktov a väzieb medzi realizátormi aktivít a remeselníkmi navzájom revitalizovať a podporiť tradičnú remeselnú tvorbu na slovensko-českom pohraničí ako súčasť spoločného kultúrneho dedičstva a aktívne tvorivo ju popularizovať najmä medzi najmladšou generáciou. Cieľom je prostredníctvom projektu presieťovať súčasné aktivity v oblasti ľudovoumeleckej tvorby, ich realizátorov a ďalších záujemcov, prostredníctvom vzdelávacích a prezentačných aktivít ich kvalitatívne posilniť, programovo prepojiť a ucelene a dlhodobo tak prezentovať potenciál ľudovej remeselnej a umeleckej tvorby ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva.

Projekt umožnil priamu participáciu obyvateľov prihraničných regiónov na ľudovej remeselnej tvorbe a prostredníctvom spoznávania kultúr jednotlivých komunít propagoval cezhraničnú spoluprácu a dlhodobejšie aktívne kontakty medzi obyvateľmi prihraničných regiónov. Získanie nových zručností a odborných vedomostí v oblasti tradičnej ľudovej tvorby a remesiel prostredníctvom projektu je ponukou a alternatívou zmysluplného využívania voľného času a získavania návykov zdravého životného štýlu. Výsledkom realizácie projektu je nielen získanie ďalších zručností z oblasti ľudovoumeleckej tvorby, ale i získanie nových pracovných a remeselných návykov uplatniteľných na trhu práce - v prepojení na aktivtity cestovného ruchu. Remeselná tvorba zvýšila manuálne zručnosti účastníkov projektu, identifikovala ich s tradičnými kultúrnymi symbolmi mikroregiónov a stala sa i ďalšou z kompetencií pri uplatňovaní sa na trhu práce.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.